Algemene voorwaarden

1. Onze facturen zijn betaalbaar zonder korting 30 dagen na factuurdatum.

2. In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag, kan Athetys BVBA de prestaties schorsen. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art 5 Wet Betalingsachterstand +3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum 50 EUR per factuur zal bedragen.

3. De klant is verantwoordelijk om de juiste infrastructuur en arbeidsmiddelen en het juiste personeel ter beschikking te stellen op het moment van de dienstverlening. Een gebrek hiervan met als mogelijk gevolg het niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de dienstverlening kan nooit een reden zijn tot niet-betaling.

4. Certificaten, deelnamebewijzen en attesten voor betaald educatief verlof etc. worden bezorgd of gepubliceerd na betaling van de factuur.

5. Bij annulatie van de overeenkomst door de klant tot uiterlijk 10 werkdagen voor de start van de dienstverlening is 50% van de offerteprijs als annulatievergoeding verschuldigd.

6. Bij annulatie van de overeenkomst door de klant op minder dan 10 werkdagen voor de start van de dienstverlening is 100% van de offerteprijs als annulatievergoeding verschuldigd.

7. De annulatie dient per e-mail of per brief te gebeuren.

8. Indien gebruikt wordt gemaakt van subsidies dienen de geijkte procedures van de diverse subsidie-instanties (termijnen en procedures KMO-portefeuille, aanvragen bijsectorfondsen, …) gevolgd te volgen. Rechtzettingen achteraf zijn niet mogelijk.

9. Het aanvragen van subsidies gebeurt steeds op initiatief van de klant.